با ادامه رشد سهام با امید به واکسن ، انتقال بایدن ، میانگین صنعتی داو جونز بیش از 30000 واحد معامله می شود


در حالیکه سهام همچنان با امید به واکسن افزایش می یابد ، انتقال بایدن ، میانگین صنعتی داو جونز بیش از 30000 واحد معامله می شود

نیویورک – داو جونز با افزایش سهام در امیدهای واکسن ، انتقال بایدن ، معاملات میانگین بیش از 30،000 واحد معامله می شود


منبع: aseman-ma.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>