با ادامه رشد سهام با امید به واکسن ، انتقال بایدن ، میانگین صنعتی داو جونز بیش از 30000 واحد معامله می شود


در حالیکه سهام همچنان با امید به واکسن افزایش می یابد ، انتقال بایدن ، میانگین صنعتی داو جونز بیش از 30000 واحد معامله می شود

نیویورک – داو جونز با افزایش سهام در امیدهای واکسن ، انتقال بایدن ، معاملات میانگین بیش از 30،000 واحد معامله می شود


منبع: aseman-ma.ir