با افزایش صادرات ، کسری تجارت آمریکا با کاهش 4.7٪ به 63.9 میلیارد دلار رسیدبا افزایش صادرات ، کسری تجارت آمریکا با کاهش 4.7٪ به 63.9 میلیارد دلار رسید


منبع: aseman-ma.ir