دستورالعمل جدید بهداشت کالیفرنیا از ظرفیت ICU برای تعیین اینکه کدام یک از مشاغل باید در برخی مناطق بسته شوند استفاده می کنددستورالعمل جدید بهداشت کالیفرنیا از ظرفیت ICU برای تعیین اینکه کدام یک از مشاغل باید در برخی مناطق بسته شوند استفاده می کند


منبع: aseman-ma.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>