دیوید والادائو جمهوری خواه دفتر مرکزی خود در کالیفرنیا را برگرداند تا در خانه TJ Cox فعلی را شکست دهددیوید والادائو ، جمهوری خواه ، دفتر مرکزی خود در کالیفرنیا را تغییر داد و در خانه TJ Cox فعلی را شکست داد


منبع: aseman-ma.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>