سفارشات کالاهای بزرگ بلیط در ماه اکتبر با رشد متوسط ​​1.3 درصدی روبرو شد و این نشان دهنده کند شدن اقتصاد استسفارشات کالاهای بزرگ بلیط در ماه اکتبر با رشد متوسط ​​1.3 درصدی روبرو شد و این نشان دهنده کند شدن اقتصاد است


منبع: aseman-ma.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>