شاخص بخش خدمات ایالات متحده در اکتبر 56.6 گزارش شد ، پنجمین ماه متوالی از بزرگ شدنشاخص بخش خدمات ایالات متحده در اکتبر 56.6 گزارش شد ، پنجمین ماه متوالی از بزرگ شدن


منبع: aseman-ma.ir