شاخص بخش خدمات ایالات متحده در ماه نوامبر به 55.9 کاهش یافت ، اما همچنان در حال گسترش استشاخص بخش خدمات ایالات متحده در ماه نوامبر به 55.9 کاهش یافت ، اما همچنان در حال گسترش است


منبع: aseman-ma.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>