شهردار گفت ، دو نفر کشته شدند و دیگران “به شدت زخمی شدند” در کلیسایی در سن خوزه ، کالیفرنیا ، با چاقو کشته شدند.


شهردار گفت ، دو نفر کشته شدند و دیگران “به شدت زخمی شدند” در کلیسایی در سن خوزه ، کالیفرنیا ، با چاقو کشته شدند.

سان خوزه ، کالیفرنیا – شهردار گفت: دو نفر کشته شدند و دیگران “به سختی مجروح شدند” در کلیسایی در سن خوزه ، کالیفرنیا چاقو خوردند.


منبع: aseman-ma.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>