شهردار گفت ، دو نفر کشته شدند و دیگران “به شدت زخمی شدند” در کلیسایی در سن خوزه ، کالیفرنیا ، با چاقو کشته شدند.


شهردار گفت ، دو نفر کشته شدند و دیگران “به شدت زخمی شدند” در کلیسایی در سن خوزه ، کالیفرنیا ، با چاقو کشته شدند.

سان خوزه ، کالیفرنیا – شهردار گفت: دو نفر کشته شدند و دیگران “به سختی مجروح شدند” در کلیسایی در سن خوزه ، کالیفرنیا چاقو خوردند.


منبع: aseman-ma.ir