فدرال پاول می گوید که بهبود چشمگیر اقتصادی در ماه های اخیر با چشم اندازهای “بسیار نامشخص” کاهش یافته استفدرال پاول می گوید که بهبود چشمگیر اقتصادی در ماه های اخیر با چشم اندازهای “بسیار نامشخص” کاهش یافته است


منبع: aseman-ma.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>