فرماندار ویسکانسین ، تونی اورس ، پیش از دادخواست وعده داده شده توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ ، گواهی پیروزی جو بایدن را امضا کردفرماندار ویسکانسین تونی اورس گواهی پیروزی جو بایدن را پیش از پرونده موعود دونالد ترامپ رئیس جمهور امضا کرد


منبع: aseman-ma.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>