[ad_1]

فرماندار کالیفرنیا “ترمز اضطراری” را فشار داده و محدودیت های جدیدی را برای تجارت در میان جهش در موارد ویروس کرونا ایجاد می کند

[ad_2]

منبع: aseman-ma.ir