فرماندار کالیفرنیا می گوید چهار منطقه از پنج منطقه این ایالت به آستانه جدیدی برای متوقف کردن “ظرف یک یا دو روز” خواهند رسیدفرماندار کالیفرنیا می گوید چهار منطقه از پنج منطقه این ایالت به آستانه جدیدی برای متوقف کردن “ظرف یک یا دو روز” خواهند رسید


منبع: aseman-ma.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>