قاضی اعدام فدرال را که روز پنجشنبه برای مردی که نوجوان تگزاسی را کشت ، متوقف کردقاضی روز پنجشنبه اعدام فدرال را برای مردی که نوجوان تگزاسی را کشت ، متوقف کرد


منبع: aseman-ma.ir