قاضی اعدام فدرال را که روز پنجشنبه برای مردی که نوجوان تگزاسی را کشت ، متوقف کردقاضی روز پنجشنبه اعدام فدرال را برای مردی که نوجوان تگزاسی را کشت ، متوقف کرد


منبع: aseman-ma.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>