قاضی فدرال پیشنهاد ترامپ برای جلوگیری از تأیید آرا در پنسیلوانیا را رد کردقاضی فدرال پیشنهاد ترامپ برای جلوگیری از تأیید آرا در پنسیلوانیا را رد کرد


منبع: aseman-ma.ir