مقامات بهداشتی در بیشتر مناطق خلیج سانفرانسیسکو هنگام پر شدن بیمارستانها دستور ماندن در خانه جدید را صادر می کنندمقامات بهداشتی در بیشتر مناطق خلیج سانفرانسیسکو هنگام پر شدن بیمارستان ها دستور ماندن در خانه جدید را صادر می کنند


منبع: aseman-ma.ir