نزدک به دنبال قدرت طلب تنوع در اتاق های هیئت مدیره شرکت های ثبت شده نزدک است ، از جمله حداقل 1 زن ، 1 اقلیت


Nasdaq به دنبال اختیاراتی برای مطالبه تنوع در اتاق های هیئت مدیره شرکت های ذکر شده در Nasdaq است ، از جمله حداقل 1 زن ، 1 اقلیت

نیویورک – نزدک به دنبال قدرت برای ایجاد تنوع در اتاق های هیئت مدیره شرکت های ثبت شده نزدک است ، از جمله حداقل 1 زن ، 1 اقلیت.


منبع: aseman-ma.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>