[ad_1]

Nasdaq به دنبال اختیاراتی برای مطالبه تنوع در اتاق های هیئت مدیره شرکت های ذکر شده در Nasdaq است ، از جمله حداقل 1 زن ، 1 اقلیت

نیویورک – نزدک به دنبال قدرت برای ایجاد تنوع در اتاق های هیئت مدیره شرکت های ثبت شده نزدک است ، از جمله حداقل 1 زن ، 1 اقلیت.

[ad_2]

منبع: aseman-ma.ir