هزینه های مصرف کننده در ماه اکتبر با احتساب آمریکایی ها نسبت به همه گیری ، که هنوز هم سرعت اقتصاد را کاهش می دهد ، 0.5 درصد متوسط ​​افزایش داشت.هزینه های مصرف کننده در ماه اکتبر با احتساب آمریکایی ها نسبت به همه گیری ، که هنوز هم سرعت اقتصاد را کاهش می دهد ، 0.5 درصد متوسط ​​افزایش داشت.


منبع: aseman-ma.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>