پردیس مدرسه جورجیا در میان هشدار متجاوز قفل شده است


دانشگاه ایالتی کنسائو در خارج از آتلانتا می گوید یک “متجاوز مسلح” در دانشگاه دیده شده است که از دانشجویان و دیگران می خواهد تا اطلاع ثانوی پناه بگیرند.

کنساو ، جورجیا – دانشگاه ایالتی کنسو در خارج از آتلانتا می گوید یک “متجاوز مسلح” در دانشگاه مشاهده شده است که از دانشجویان و دیگران می خواهد تا اطلاع ثانوی به پناهگاه بپردازند.


منبع: aseman-ma.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>