پلیس: در تیراندازی در یک مرکز خرید ویسکانسین 8 نفر زخمی شدند. تیرانداز دیگر در صحنه نیست زیرا مقامات به دنبال شناسایی مظنون هستندپلیس: در تیراندازی در یک مرکز خرید ویسکانسین 8 نفر زخمی شدند. تیرانداز دیگر در صحنه نیست زیرا مقامات به دنبال شناسایی مظنون هستند


منبع: aseman-ma.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>