پلیس: در تیراندازی که منجر به زخمی شدن دو افسر پلیس ویسکانسین شد ، فردی تحت تعقیب در داکوتای شمالی دستگیر و تحت تعقیب بود.پلیس: در تیراندازی که منجر به زخمی شدن دو افسر پلیس ویسکانسین شد ، فردی تحت تعقیب در داکوتای شمالی دستگیر و تحت تعقیب بود.


منبع: aseman-ma.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>