پلیس در حال دفاع از رسیدگی به ناپدید شدن یک نوجوان مرده سیاه پوست استپلیس لوئیزیانا از اقدامات خود در ناپدید شدن یک نوجوان سیاه پوست که اوایل این ماه مرده پیدا شد ، دفاع کرد


منبع: aseman-ma.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>