پلیس: چند نفر در یک کلیسای کالیفرنیا چاقو زدند


پلیس در شهر کالیفرنیا گزارش داد که افراد زیادی در یک کلیسا چاقو خورده اند

سان خوزه ، کالیفرنیا – پلیس گفت ، چند نفر یکشنبه شب در کلیسایی در کالیفرنیا با ضربات چاقو زخمی شدند و تعدادی نیز تهدید کننده زندگی بودند.

اداره پلیس سن خوزه در توئیتر خود نوشت که مأموران به چاقو کشی در کلیسای Grace Baptist پاسخ دادند.

پلیس می گوید اطلاعات بیشتری در دسترس قرار می گیرد.


منبع: aseman-ma.ir