پیش بینی تغییر نکرده ایالات متحده در سه ماهه سوم با رکورد رشد 33.1 درصدی ، انتظار می رود سرعت رشد اقتصادی در این سه ماهپیش بینی تغییر نکرده ایالات متحده برای سه ماهه سوم با رکورد 33.1٪ رشد ، با پیش بینی سرعت رشد اقتصادی در این سه ماه


منبع: aseman-ma.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>