کوانزا هال برنده دور دوم انتخابات شد تا کرسی کوتاهی در کنگره جان لوئیس افسانه حقوق مدنی را بدست آوردكوانزا هال برنده كوتاه مدت كنگره افسانه حقوق مدنی درگذشت جان لوئیس شد


منبع: aseman-ma.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>