یک قتل سالانه شهر را لرزاند. دستگیری جدید باعث پس لرزه ها می شود



چهل سال پیش ، پدر برت والی در پارکینگ یک شهر کوچک در یک بار در آیداهو مورد اصابت گلوله قرار گرفت


منبع: aseman-ma.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>