712،000 آمریکایی از کار خارج می شوند ، زیرا در میان هجوم جدید ویروس ها ، میزان اخراج کارگران همچنان زیاد است712،000 آمریکایی به دنبال اخراج کارگران در میان تجدید حیات ویروس ، به دنبال مزایای بیکاری هستند


منبع: aseman-ma.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>