778،000 آمریکایی به دنبال اخراج کارگران در میان تجدید حیات ویروس ، به دنبال مزایای بیکاری هستند778،000 آمریکایی به دنبال مزایای بیکاری هستند که در میان تجدید حیات ویروس ، میزان اخراج افراد همچنان زیاد است


منبع: aseman-ma.ir