778،000 آمریکایی به دنبال اخراج کارگران در میان تجدید حیات ویروس ، به دنبال مزایای بیکاری هستند778،000 آمریکایی به دنبال مزایای بیکاری هستند که در میان تجدید حیات ویروس ، میزان اخراج افراد همچنان زیاد است


منبع: aseman-ma.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>